Warunki dostawy i aktualizacji ładowarki do akumulatorów i akcesoriów Volkswagen 

1 Zakres obowiązywania

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) mają zastosowanie do sprzedaży, dostawy i aktualizacji infrastruktury ładowania i akcesoriów Volkswagen (dalej: „E-Mobility Equipment”) od firmy Volkswagen Group Charging GmbH, (zwanej dalej: „Elli”) na rzecz Kupującego (zwanego dalej: „Klientem”) niezależnie od tego, czy Elli sama produkuje sprzęt, czy kupuje go od dostawców (§§ 433, 650 Ogólnoniemieckiego Kodeksu Cywilnego, dalej niem. skrót BGB). Poniższe OWH obowiązują tylko wtedy, gdy Klient jest konsumentem (§ 13 BGB).                  

2 Zmiany w Regulaminie

Elli zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w sposób uznany za uzasadniony dla Klienta i wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie wyłącznie za zgodą Klienta.

3 Przedmiot umowy

3.1 Elli będzie sprzedawać i dostarczać Klientowi Urządzenia E-Mobility w ramach niniejszej umowy oraz zapewniać Klientowi aktualizacje Urządzenia do E-Mobility; Klient może zamówić urządzenia w sklepie internetowym Elli dla klientów końcowych (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”).

3.2 Klient w dowolnym momencie może wywołać w sklepie internetowym dostępny produkt E-Mobility Equipment, w tym przynależne i mające zastosowanie specyfikacje produktu. W zależności od rodzaju produktu E-Mobility Equipment pełny zakres funkcji może wymagać instalacji i stosowania oprogramowania.

3.3 Zgodnie z punktem 4.2 rodzaj i liczba produktów E-Mobility Equipment, które Elli udostępnia Klientowi, są zależne od indywidualnych zamówień.

3.4 W związku z zakupem produktu E-Mobility Equipment z funkcją LTE obowiązują następujące zasady:

funkcji LTE można używać tylko w krajach członkowskich UE, a także w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. Używanie produktu na (zamorskich) terytoriach europejskich jest niedozwolone: Cypr Północny, Wyspy Owcze, francuskie obszary zależne (Gujana Francuska, Polinezja, Tahiti, Gwadelupa, Wyspa Reunion, Martynika, Nowa Kaledonia, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna, Wyspa Clippertona, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne), Gibraltar, Grenlandia, Guernsey, Wyspa Man, Jersey, Antyle Holenderskie (w tym wyspy ABC i Sint Maarten), na terytoriach portugalskich z wyjątkiem lądu stałego, Madera i Azory, oraz na terytoriach hiszpańskich z wyjątkiem lądu stałego, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Mellila.

3.5 Jeżeli mimo to funkcja LTE jest używana w nieautoryzowanym kraju, Elli zastrzega sobie prawo do wyłączenia połączenia LTE i zablokowania komunikacji za pośrednictwem LTE.

3.6 Jakiekolwiek wykorzystanie dostarczonego przez Elli i przeznaczonego dla produktu E-Mobility Equipment zasobu danych LTE do innych celów jest zabronione. Każde niewłaściwe użycie zasobu danych prowadzi do natychmiastowej dezaktywacji funkcji LTE.

4 Zawarcie umowy

4.1 Oferty Elli w ramach opisów produktów i usług nie są wiążące. Zamówienie produktu E-Mobility Equipment przez Klienta jest uważane za wiążącą ofertę umowy i zależy od określonych zamówień Klienta.

4.2 Klient może wybrać produkt E-Mobility Equipment oferowany przez Elli, dodać go do koszyka i zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może przeprowadzić procedurę zamawiania jako gość lub za pośrednictwem swojego konta Klienta Seat.

4.3 Jeśli Klient nie ma jeszcze osobistego konta Klienta w Seat S.A (konto Seat ID), może je utworzyć przed rozpoczęciem procedury zamawiania (przejścia do kasy). Klient podaje adres e-mail i hasło, a następnie otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Seat S.A. Aby aktywować swoje konto Seat ID, Klient musi potwierdzić swój adres e-mail za pomocą linku zamieszczonego w wiadomości wysłanej na ten sam adres. Przeprowadzana jest przy tym weryfikacja, czy podany adres e-mail również istnieje. Następnie, zanim Klient będzie mógł kontynuować przejście do kasy, musi wyrazić zgodę na udostępnienie Elli jego danych profilowych (profil podstawowy, adres, numer telefonu) podanych na koncie Seat ID.

4.4 Klient jest następnie logowany do sklepu internetowego i może uzupełnić dane klienta wymagane do zamówienia, dostawy i płatności. Informacje, takie jak adres dostawy, adres do rachunku, adres e-mail i numer telefonu podane przez Klienta przy kasie, są zapisywane dla Klienta na koncie Seat ID. Przy zamawianiu jako gość dane Klienta określone w zdaniu 1 muszą również zostać podane przez Klienta w celu przetworzenia zamówienia. Jednak podczas zamawiania jako gość dane osobowe Klienta nie są zapisywane na koncie Seat ID. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i, w razie potrzeby, zmiany wszystkich informacji (np. nazwa artykułu, ilość artykułów, nazwisko, adres, metoda płatności). Dopiero po kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient składa w stosunku do Elli wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu.

4.5 Elli potwierdza otrzymanie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia w formie niewiążącego potwierdzenia zamówienia wysłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty kupna Klienta, chyba że Elli oprócz potwierdzenia odbioru potwierdzi również przyjęcie oferty.

4.6 Umowa zostaje zawarta, gdy Elli przyjmie zamówienie Klienta poprzez potwierdzenie zamówienia (zwykle za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub poprzez dostawę towaru. W takiej wiadomości e-mail lub w osobnej wiadomości e-mail, ale najpóźniej w momencie dostawy produktu E-Mobility Equipment, Elli wyśle do Klienta treść umowy wraz z fakturą na trwałym nośniku danych (e-mail, PDF). Treść umowy jest zapisywana z zachowaniem ochrony danych.

4.7 Fakturowanie odbywa się elektronicznie.

4.8 Elli sprawdza zamówienie Klienta i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od oświadczenia przyjęcia. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta. Elli niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i natychmiast zwróci wszelkie otrzymane już świadczenia.

4.9 Umowa zostanie zawarta w języku polskim.

5 Dostawa, dostępność towarów

5.1 Termin dostawy jest uzgadniany indywidualnie lub określony przez Elli w momencie przyjęcia zamówienia. Zgodnie ze zdaniem 1, jeżeli Elli przekazuje takie informacje w dniach, tygodniach lub miesiącach, termin dostawy obliczany jest od momentu podania lub uzgodnienia okresu dostawy. W indywidualnych przypadkach czas dostawy może wynosić ok. 9 miesięcy po złożeniu wiążącego zamówienia Klienta.

5.2 Jeśli Elli nie jest w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy z przyczyn, za które Elli nie ponosi odpowiedzialności (niedostępność usługi), Elli niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i powiadomi jednocześnie o zakładanym, nowym terminie dostawy.

5.3 Jeśli produkt E-Mobility Equipment nie będzie dostępny również w nowym okresie dostawy, Elli i Klient mają prawo odstąpić od umowy w całości lub w części; wszelkie już zrealizowane przez Klienta płatności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Elli z zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności. Przypadkiem niedostępności usługi w takim znaczeniu jest w szczególności opóźnione samozaopatrzenie przez dostawcę; jeśli Elli zawarła przystającą transakcję zabezpieczającą, ani Elli, ani dostawca nie ponosi winy, lub w indywidualnych przypadkach Elli nie jest zobowiązana do zakupu.

5.4 Elli dostarcza usługi tylko tym Klientom, którzy mają miejsce zwykłego pobytu (adres do rachunku) w Polsce, i mogą podać adres dostawy w tym samym kraju.

6 Dostawa, miejsce wykonania zobowiązania, przejście ryzyka

6.1 Elli dostarcza E-Mobility Equipment do miejsca podanego przez Klienta w ramach zamówienia, które określa miejsce wykonania zobowiązania dostawy i późniejszego samego wykonania. Termin dostawy zostanie podany Klientowi zgodnie z punktem 5.1.

6.2 Zgodnie z punktem 5 koszty i ryzyka przechodzą na Klienta w momencie dostawy produktu E-Mobility Equipment. Konkretne miejsce przejścia ryzyka wynika z punktu 6.1.

7 Ceny i warunki dostawy

7.1 Wszystkie ceny podane przez Elli w sklepie internetowym zawierają obowiązujący, ustawowy podatek obrotowy.

7.2 Odpowiednie koszty wysyłki są podane Klientowi w formularzu zamówienia i są pokrywane przez Klienta, chyba że Klient skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.  Klient może również zobaczyć kwotę kosztów wysyłki w sklepie internetowym.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient musi ponieść bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej.

8 Zastrzeżenie własności i przeniesienie prawa własności

Do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu E-Mobility Equipment pozostaje własnością Elli.

9 Warunki płatności

9.1 Elli oferuje Klientowi różne metody płatności, z których każda jest określona w sklepie internetowym.

9.2 apłata ceny zakupu jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Jeśli termin płatności jest ustalony zgodnie z kalendarzem, w momencie niedokonania płatności Klient zalega ze spłatą. W takim przypadku musi on zapłacić Elli odsetki za zwłokę za rok w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej.

9.3 Zobowiązanie Klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez Elli dalszych odszkodowań za zwłokę.

9.4 Cena zakupu jest opłacana w walucie złotych polskich.

10 Roszczenia z tytułu wad, prawa gwarancyjne Klienta

10.1 Elli gwarantuje, że produkt E-Mobility Equipment jest wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych oraz jest zgodny z normami prawnymi.

10.2 Elli odpowiada za wady fizyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności §§ 434 i nast. BGB.

10.3  Produktowi E-Mobility Equipment dostarczonemu przez Elli przysługuje dodatkowa gwarancja tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie określone w potwierdzeniu zamówienia.

10.4 Urządzenia E-Mobility mogą być instalowane, odinstalowywane, konserwowane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa lub niewłaściwa instalacja, naprawa lub modyfikacja urządzenia E-Mobility (np. w wyniku niewłaściwego przechowywania, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, modyfikacji niezgodnej z przeznaczeniem, niewłaściwego zastosowania instrukcji obsługi i instalacji) może spowodować utratę praw gwarancyjnych.

10.5 Jeżeli klient skorzysta z praw gwarancyjnych w przypadku wady urządzenia E-Mobility i jeżeli kontrola urządzenia E-Mobility przez Elli wykaże, że wada urządzenia E-Mobility wynika z niewłaściwej lub wadliwej instalacji, dezinstalacji, naprawy lub konserwacji (w szczególności przez personel nieposiadający odpowiednich kwalifikacji), klient będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez Elli w związku z kontrolą usterki.

10.6 Elli nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia urządzeń E-Mobility, które wynikają z normalnego zużycia.

 

11 Odpowiedzialność

11.1 Elli ponosi odpowiedzialność za odszkodowania – niezależnie od przyczyny prawnej – w ramach odpowiedzialności cywilnej za winę w przypadku umyślnego i rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania odpowiedzialność ponosi Elli, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne sprawy; nieznaczne naruszenie obowiązku), tylko

a) za szkody wynikłe z narażenia życia, ciała lub zdrowia,

b) za szkody wynikłe z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w ogóle, i na którego dotrzymaniu polega i może polegać partner umowy); w takim przypadku odpowiedzialność Elli jest jednak ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.

11.2 Wynikające z punktu. 12.1 ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby lub na korzyść osób, za których winę, zgodnie z przepisami prawa, odpowiedzialność ponosi Elli. Nie mają one zastosowania, o ile Elli podstępnie przemilczała wadę lub przejęła gwarancję materiałową produktu E-Mobility Equipment oraz w przypadku roszczeń Klienta zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

11.3 Elli nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwe do przewidzenia szkody pośrednie, szkody następcze lub utratę zysków, chyba że zachodzi przypadek z punktu 12.1.

11.4 Z powodu naruszenia obowiązku, które nie odnosi się do wady, Klient może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć ją w przypadku, gdy Elli jest odpowiedzialna za naruszenie obowiązku. Nieograniczone prawo Klienta do wypowiedzenia (szczególnie zgodnie z §§ 650, 648 BGB) jest wykluczone. Ponadto obowiązują wymogi i następstwa prawne.

12 Aktualizacje oprogramowania

W celu utrzymania lub rozszerzenia stałej funkcjonalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa Urządzenia E-Mobility, Elli zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji oprogramowania na Urządzeniu E-Mobility klienta w regularnych odstępach czasu. Aktualizacje oprogramowania służą wyłącznie utrzymaniu lub rozszerzeniu funkcjonalności, jak również zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z urządzenia E-Mobility.

Podczas procesu instalacji Urządzenia E-Mobility nie można używać do ładowania. Czas trwania instalacji zależy w szczególności od zakresu aktualizacji oprogramowania.

13 Postanowienia końcowe

13.1 W przypadku umów między Elli a Klientem zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy prawne dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym Klient ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone. Priorytetowe przepisy prawne, w szczególności dotyczące wyłącznych kompetencji, pozostają nienaruszone.

13.2 Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również wyraźnie zmiany wymogu formy pisemnej. Wyraźnie zrezygnowano z zarzutu wobec ustnej zmiany umowy.

13.3 Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, lub jeśli w umowie wystąpi luka, to poza tym nie wpłynie to na naruszenie mocy obowiązującej umowy. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem ważnym, które możliwie najbardziej odpowiada kontekstowi i celowi gospodarczemu zastępowanego postanowienia. To samo dotyczy przypadku wystąpienia luki w umowie.

Wersja z września  2021 r.

Przeszukaj naszą stronę

Wspaniale, wygląda na to, że instalacja stacji ładowania w Twoim domu jest możliwa.

Przygotuj się na następny krok w kierunku elektryzującej przyszłości.

Konfiguracja i zakup Charger

Dziękujemy za podane informacje.

Instalacja ładowarki Charger w twoim domu może stanowić pewne wyzwanie. Ale nie martw się, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie rozwiązanie! Poniżej znajdują się nasze szczegółowe sugestie, proszę odnieść się do tej, która najlepiej odzwierciedla Twoją odpowiedź.

1. Wyzwanie :

Twoje miejsce parkingowe znajduje się w budynku mieszkalnym lub komercyjnym.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy w Twoim kompleksie budynków nie ma już innych punktów ładowania zainstalowanych w pobliżu/na terenie:

√ Punkty ładowania już zainstalowane: W tym przypadku instalacja naszej skrzynki naściennej wydaje się być możliwa, ponieważ są już zainstalowane inne punkty ładowania. Zazwyczaj potrzeba trochę więcej czasu, aby uzyskać pozwolenie od właściciela/ właścicieli budynków, ale ponieważ są już zainstalowane niektóre wallboxy, jest duża szansa na uzyskanie pozwolenia.

Jednak koszty mogą różnić się od naszych standardowych pakietów instalacyjnych. Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi możliwość instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 43347328.

X Nie ma zainstalowanych punktów ładowania: W tym przypadku proces walidacji wykonalności instalacji może trwać dłużej i może przekroczyć nasz standardowy pakiet instalacyjny. Konieczne może być również podjęcie pewnych dodatkowych starań w celu uzyskania zgody wszystkich właścicieli/właścicieli budynku.

Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. Może on również pomóc w uzyskaniu pozwolenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 000800 43347328.

2. Wyzwanie :

Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu i nie masz zgody właściciela na przeprowadzenie instalacji, wówczas instalacja nie będzie możliwa.

Jak należy postępować:

Prosimy o uzyskanie zgody przed kontynuacją zakupu.

3. Wyzwanie:

Nie masz miejsca parkingowego, które jest już podłączone do zasilania.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy Twoje miejsce parkingowe znajduje się dalej niż 10 metrów od źródła prądu:

√ Tak, więcej niż 10 metrów: Jest to tylko wskazówka, że mogą być konieczne dodatkowe prace, które nie są ujęte w naszym standardowym pakiecie instalacyjnym. Po złożeniu zamówienia nasz partner instalacyjny sprawdzi warunki lokalne i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

X Nie, w promieniu 10 metrów: Istnieje duża szansa, że instalacja może być nadal wykonalna i pokryta w ramach naszego standardowego pakietu instalacyjnego. Przy zamówieniu nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

4. Wyzwanie:

Może istnieć ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełnej mocy ładowarki ze względu na umowną moc przyłączeniową.

Jak należy postępować:

Jeżeli zakontraktowana moc nie jest dużo niższa niż 7 kW, nie należy się tym przejmować. Jeśli jest ona wyraźnie niższa nie będziesz w stanie korzystać z maksymalnej mocy ładowarki. Jeśli chcesz zwiększyć moc i skorzystać z maksymalnej mocy ładowania, zalecamy kontakt z operatorem sieci lub właścicielem nieruchomości. Nasz partner instalacyjny z przyjemnością pomoże Ci w razie potrzeby w ewentualnej prośbie o zwiększenie mocy.

5. Wyzwanie:

W pobliżu pojazdu nie ma prostej ściany o szerokości co najmniej 30 cm, do której można by przymocować Wallbox.

Jak należy postępować:

Zazwyczaj Wallbox musi być montowany na ścianie lub podobnej solidnej prostej powierzchni, która jest wystarczająco stabilna, aby go utrzymać.

W przypadku, gdy w pobliżu miejsca parkingowego nie ma nic podobnego, nasz lokalny partner instalacyjny postara się zaproponować odpowiednią alternatywę. Związane z tym prace mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Zalecamy kontynuowanie zamówienia i wyjaśnienie szczegółów podczas Home Check z naszym partnerem instalacyjnym. Możesz anulować zamówienie, jeśli szacowane koszty przekroczą Twoje oczekiwania.

Konfiguracja i zakup Charger

Czy instalacja ładowarki Charger w Twoim domu jest możliwa?

Wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić wykonalność instalacji. Otrzymasz informację, czy nasz pakiet standardowy pasuje do Twoich potrzeb lub czy jest jakieś wyzwanie do pokonania.

Niezależnie od wyniku, zarówno my, jak i nasz instalator zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby instalacja była możliwa.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Great - You are OLEV eligible.

Save up to £ 350 now and finanlize your configuration.

Continue with £350 OLEV grant

Sorry - it seems your are not OLEV eligible

In order to check out OLEV grant requirements you can visit our financial funding page or finanlize your Seat charger configuration without OLEV.

Continue without OLEV grant

Check your OLEV eligibility

The OLEV grant will reduce the cost of your Seat Charger Pro and its installation by £350. We can apply on your behalf for the grant in case you meet the following requirements. Please check them and confirm your eligibility. To learn more about the OLEV grant scheme please have a look at the section Financial Support or find out more on the OLEV website.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

został dodany do twojego koszyka

Zobacz Koszyk